Aikido + Katori Shinto Ryu Kobudo

  •  Mittwoch: Katori Shinto Ryu Kobudo 19.00 - 20.00 Uhr  /   Aikido  20.00 - 21.30 Uhr